Privacy Statement 

In werking getreden per 20 juli 2020

 

TURNN B.V. is de organisatie achter de Mobility as a Service (MaaS) reisplanner TURNN en de verwerker en beheerder van jouw (persoons)gegevens. Wij zijn gevestigd op Iepenhoeve 11, 3438 MR in Nieuwegein en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78111072.  Dit Statement is van toepassing als je via de TURNN app een account aanmaakt voor gebruik van onze MaaS diensten en wanneer je onze website turnn.nl bezoekt. 

MaaS combineert alles wat met je reis te maken heeft en draait om het bundelen van data van zoveel mogelijk vervoersaanbod. Die data worden getoond in de TURNN app om jou als reiziger informatie te bieden over alle vervoersmogelijkheden, bijvoorbeeld: deelfiets, -auto, -scooter, of de trein, tram, of (water)taxi. Wij bieden je een allesomvattende mobiliteitsdienst waarbij je in de TURNN app, je reis kunt plannen en (een) vervoersmiddel(en) kunt boeken, betalen en gebruiken. 

1. Jouw privacy is ons vertrekpunt 

Transparant 

Wij leggen je duidelijk uit hoe we je gegevens verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. 

Keuze en controle 

Jij bepaalt zelf als onderdeel van het inschrijfproces of je ons toestemming geeft om je persoonsgegevens die de app verzamelt, op te nemen in een eigen TURNN database, te verwerken, op te slaan en te analyseren. We onderscheiden zakelijk (als werknemer) en privé gebruik van de aangeboden vervoersdiensten. Je kunt je gegevens over deze diensten te allen tijde wijzigen of verwijderen. Afhankelijk van het vervoersmiddel waarvan je gebruik wilt maken, zijn bepaalde persoonsgegevens verplicht. Als je ervoor kiest om specifieke persoonsgegevens niet te delen, betekent dit dat je geen gebruik kunt maken van bepaalde vervoersmiddelen (bijvoorbeeld een deelauto of scooter als we geen rijbewijsgegevens hebben).  

Veilig 

TURNN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor onze diensten en delen deze niet met derden voor marketingdoeleinden, behalve als jij daarvoor expliciet toestemming gegeven hebt. Wij beveiligen onze systemen waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt op een adequate manier. Hiervoor gebruiken wij up-to-date en internationaal geaccepteerde informatiesystemen en methodes. Jouw gegevens worden bewaard op servers in datacenters binnen de EU. Voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte (“EER”), bijvoorbeeld aan een internationale organisatie, treft TURNN passende waarborgen. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie binnen TURNN en haar leveranciers toe bevoegd zijn. 

Innovatief en open 

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Wij blijven bedenken hoe we je privacy kunnen verbeteren. 

TURNN houdt zich altijd aan de van toepassing zijnde wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en de Telecommunicatiewet. 

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens? 

Wij verwerken de door jouzelf verstrekte persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze app, website of customer service en het aangaan van een overeenkomst voor gebruik van het door jou gekozen vervoersmiddel.  

Je verstrekt ons daarmee gegevens, dan wel stel je ons in staat gegevens vast te leggen, over jouw reisvoorkeuren. 

2. Grondslagen en doeleinden voor verwerking van je persoonsgegevens 

Grondslagen 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

  Grondslag  Toelichting 
Toestemming  Je geeft ons expliciet toestemming om je persoonsgegevens te verwerken 
Uitvoering van een overeenkomst met jou  Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt en worden gedeeld met derden, zoals vervoersbedrijven, deelfiets, deelscooter, deel- en huurauto aanbieders, payment service providers en andere dienstverleners voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.  

 

We verwerken persoonsgegevens om je te identificeren, om met je contact te houden gedurende de overeenkomst voor gebruik van onze diensten en om deze overeenkomst af te sluiten, uit te voeren en te handhaven.  

Wettelijke verplichting  Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor doeleinden die buiten onze dienstverlening vallen. Uitzondering hierop is als er een wettelijke verplichting is om dit wel te doen. Bijvoorbeeld in het geval van een verdenking van een ernstig misdrijf, kunnen middels een justitieel bevel gegevens worden opgevraagd. Een ander voorbeeld is het verstrekken van gegevens voor de uitvoering van de belastingwetgeving. 
Gerechtvaardigd belang van TURNN of een derde  Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, (markt)onderzoek naar en analyse van onze producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer. 

Doeleinden 

TURNN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het nummer achter ieder doel correspondeert met de hierboven genoemde grondslag(en).  

  Doeleinden  Grondslag(en) 
Uitnodigen voor onze dienstverlening. Om je de mogelijkheid te geven om een overeenkomst met ons te sluiten voor gebruik van onze dienstverlening. Dit doen we altijd in opdracht van een derde partij (meestal uw werkgever) via een uitnodiging per e-mail met daarin een unieke bedrijfscode. 
Aanmaken van een gebruikersaccount en het aangaan van een overeenkomst. Voordat je gebruik kunt maken van de TURNN app ga je in het registratieproces een overeenkomst aan met TURNN.  1 en 2 
Aangaan van een factuurrelatie. Voor zakelijk gebruik zal facturatie veelal via je werkgever verlopen. Voor privégebruik gaan we een factuurrelatie met jou aan. Betaling geschiedt via een zogenaamde payment serviceprovider. TURNN zal je bank-of creditcardgegevens niet opslaan. We slaan wel je voorkeursbetaalmethode op.  2 en 3 
Gebruikmaken van vervoersdiensten van derden (externe dienstverleners). Met je persoonlijk account kan je de TURNN app (reisplanner) gebruiken om vervoersdiensten-/-middelen te reserveren, betalen en te gebruiken op basis van jouw voorkeuren.  
App gebruik en rit/reishistorieDoor middel van onze app geven wij je reisadvies op basis van de door jou aangegeven voorkeuren, kan je contact opnemen met onze customer support afdeling en kan je je reishistorie raadplegen. 
Om fouten en storingen te detecteren en te verhelpen  2 en 4 
Om je te informeren over producten en diensten van TURNN en om je te interviewen zodat de dienstverlening optimaal kan worden afgestemd op jouw behoeften  1 en 4 
Om je promotionele berichten te sturen, zoals aanbiedingen en aankondigingen en je op de hoogte te houden van acties, nieuwsbrieven, evenementen, onderzoeken en overige producten en diensten aangeboden door TURNN 
Om het gebruik van de TURNN app en website en de functionaliteiten te analyseren 
10  Onderzoek en analyse om trends te ontdekken en, al dan niet op basis daarvan, nieuwe producten te ontwikkelen (bijv. de MaaS leeromgeving) 
11  Om jou notificaties te sturen, bijvoorbeeld bij onderhoud van systemen of vertragingen van openbaar vervoer 
12  Het eventueel opnemen van telefoongesprekken ter verbetering van onze service of vanwege trainingsdoeleinden 

Externe dienstverleners 

Met externe dienstverleners (bijvoorbeeld MyWheels en Amber voor deelauto’s, Felyx en Go-sharing voor elektrische scooters en Hopperpoint en Urbee voor deelfietsen) hebben wij voor de gegevensuitwisseling individueel een sub-verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze externe dienstverleners zijn subverwerker van door ons aangeleverde persoonsgegevens. Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat er een inbreuk op je privacy ontstaat. Zo geven wij alleen gegevens door aan derde partijen die nodig zijn voor het uitvoeren van hun dienstverlening. Wij ontvangen van externe dienstverleners reisinformatie en ritgegevens. Denk hierbij aan de locatie, datum, leverancier en prijs van een reistransactie. Deze dienstverleners treden naar jou op als zelfstandig verwerkersverantwoordelijke. Door gebruikmaking van de (vervoers)diensten van deze dienstverlener(s) via TURNN ga je akkoord met hun gebruiksvoorwaarden en het privacy statement. Wij werken alleen samen met derden die voldoen aan hoge privacy eisen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van deze derden waar wij gegevens mee uitwisselen. Wij adviseren je om de privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van externe dienstverleners te raadplegen. Deze zijn te vinden op de website van de externe dienstverlener. 

MaaS leeromgeving  

Voordat je als reiziger alle informatie in een MaaS app ziet, moet er aan de achterkant van het systeem heel veel data gedeeld worden. In één systeem, waar alle partijen op kunnen aansluiten. Daarom is het Rijk, samen met zeven regio’s, begonnen met zeven MaaS pilots. Elk met hun eigen doelstellingen, maar wel met een aantal overkoepelende voorwaarden. Een daarvan: standaardisering van data-uitwisseling. TURNN is de MaaS dienstverlener in een aantal van deze pilots, die zijn bedoeld om op grote schaal te leren wat de effecten zijn van MaaS. Om deze pilots op uniforme wijze te monitoren, is een leeromgeving opgezet door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin komen verschillende databronnen ter beschikking om analyses op uit te gaan voeren. De belangrijkste betreft ‘stroomdata’. Deze data bieden informatie over reizigersstromen binnen MaaS.  

TURNN levert hiervoor privacyproof geanonimiseerde stroomdata en rapportages over geaggregeerde geanonimiseerde klantgegevens. Zo leren we samen hoe het totale mobiliteitssysteem op beleidsdoelen kan worden geoptimaliseerd. Zoals (bijdragen aan) oplossingen voor CO2-doelstellingen, fileproblematiek, druk OV en betaalbaarheid van het totale systeem.Pagina-einde 

3. Persoonsgegevens voor account en gebruik vervoersmiddelen

Hieronder geven we kort aan welke persoonlijke gegevens we verzamelen, verwerken en delen om je account aan te maken en je gebruik te kunnen laten maken van verschillende soorten vervoersmiddelen. Tevens leggen we uit hoe we je rijbewijs controleren als je gebruik wilt maken van een scooter of auto. 

Persoonsgegeven  Website  Account  Reisplanner  Openbaar vervoer  Flexibel vervoer  Taxi  Fiets  Scooter  Auto 
IP adres  X                 
Voor en achternaam  X      X  X  X  X  X  X 
(Mobiele) telefoonnummer  X  X      X  X  X  X  X 
Huisadres (alleen bij privé gebruik)                X  X 
E-mailadres  X  X      X  X  X  X  X 
Merk / type mobiel apparaat    X               
Besturingssysteem en -versie     X               
Gebruikersnaam    X               
Wachtwoord    X               
Betaalmethode    X               
Rijbewijsgegevens *) 

Naam 

               

X 

 

X 

Nummer                X  X 
Afgiftedatum                X  X 
Datum geldig tot                X  X 
Afgegeven door                  X 
Categorie (AM/B/BE)                X  X 
Geboortedatum                X  X 
Datum en tijdstip      X  X  X  X  X  X  X 
Ophaal- en/of afleveradres      X    X  X       
Rit- / reisinformatie      X  X  X  X  X  X  X 
Opgeslagen reizen    X               
Reisvoorkeuren      X             
Favoriete locaties      X             

Rijbewijscontrole 

Voor het controleren van je rijbewijs maken we gebruik van de diensten van onze servicepartner Datachecker, specialist in online identificatie en verificatie oplossingen. Hiermee stellen we je identiteit vast en controleren we je rijbewijs (en eventueel identiteitsbewijs of paspoort) op geldigheid en echtheid. Dat gaat als volgt:  

  • Je ontvangt een secureIDlink in je e-mail die je leidt naar de beveiligde omgeving van Datachecker.  
  • Na het activeren van de link op je smartphone krijg je instructies voor het maken van een foto van de voor- en achterzijde van je rijbewijs. De foto’s slaan we niet in ons systeem op. Datachecker verwijdert de foto’s automatisch na 48 uur. 
  • Datachecker verzamelt de benodigde gegevens en controleert je rijbewijs op geldigheid en echtheid. Wij slaan de hierboven vermelde rijbewijsgegevens op en Datachecker verwijdert deze gegevens automatisch na 48 uur uit hun systeem. NB: je BSN nummer wordt niet opgeslagen. 
  • Alleen als je een niet Nederlandse nationaliteit hebt, kan je gevraagd worden om ook foto’s te maken van je ID of paspoort als extra mogelijkheid om je identiteit te verifiëren. ID- of paspoortgegevens slaan we niet op en Datachecker verwijdert foto’s en gegevens automatisch na 48 uur. 
  • Indien je je als particulier aanmeldt, word je ter extra controle gevraagd om een selfie te maken zodat Datachecker deze kan vergelijken met de afbeelding op je rijbewijs en indien van toepassing met de afbeelding op je ID of paspoort. 

4. Website

Whitepapers en kennisdocumenten 

Via onze website kun je zogenaamde whitepapers en kennisdocumenten downloaden waarin wij antwoord geven op vragen die we in de praktijk tegenkomen. Voordat je documenten kunt downloaden, vragen wij een aantal gegevens van je zodat wij contact met je op kunnen nemen over dit document.  

Contactformulier 

Als je het contactformulier op onze website invult, registreren wij altijd het ingevulde bericht. Je hebt de mogelijkheid om je naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer achter te laten zodat we je nog beter kunnen helpen. We gebruiken deze gegevens alleen om je vragen te beantwoorden en niet voor commerciële doeleinden. 

Cookiebeleid 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Bijna iedere website gebruikt ze, onze website (www.turnn.nl) ook. We gebruiken alleen cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website en niet voor marketing doeleinden.  

We maken daarnaast gebruik van cookies die de kwaliteit en effectiviteit van de website meten om onze website te kunnen optimaliseren. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van cookies van Google Analytics voor zowel de website als de app. Maar ook andere op onze website gebruikte externe diensten kunnen mogelijk een cookie registreren op jouw computer. 

Verder wijzen wij je erop dat elke bezoeker de browser van zijn computer zo kan instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Dit kan wel betekenen dat onze website dan niet goed werkt. Daarnaast geldt deze instelling alleen voor die betreffende browser op dat betreffende apparaat en moet je dit voor al je apparaten en browsers apart instellen.  

5. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Account 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens, waaronder de persoonsgegevens die we hebben verzameld in het kader van ons contact en overeenkomst met jou, niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de doelen waarvoor zij verzameld zijn, doch maximaal 18 maanden na de beëindiging van jouw account, tenzij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is op (bepaalde) persoonsgegevens. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar. 

Geen account 

Persoonsgegevens die we hebben verzameld in het kader van contact dat je met ons hebt opgenomen, in het geval dat je geen account bij ons hebt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de doelen waarvoor zij zijn verzameld, doch maximaal 18 maanden na de afhandeling ervan, tenzij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is op (bepaalde) persoonsgegevens. 

Websitebezoeken 

Persoonsgegevens die we hebben verzameld in het kader van websitebezoeken (cookies) worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de doelen waarvoor zij zijn verzameld, doch maximaal 18 maanden na het laatste bezoek, tenzij een wettelijke bewaartermijn van toepassing is op (bepaalde) persoonsgegevens. 

Statistische gegevens 

Gegevens, die worden verzameld voor onderzoeksdoelstellingen, worden langer bewaard.  

Deze gegevens zijn echter geanonimiseerd en nooit terug te voeren op een persoon. Er is dan ook geen sprake van een persoonsgegeven in de zin van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

6. Wat zijn jouw rechten?

Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. TURNN gaat veilig en zorgvuldig met de gegevens van gebruikers om. De persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn en blijven natuurlijk van jou. Daarom heb je ook het recht om de gegevens die wij van jou hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders. Je hebt het recht om ons het volgende te verzoeken: 

1. Recht op inzage 

Je hebt het recht om te weten wat wij van jou weten. Daarom heb je via de TURNN app rechtstreeks inzage in een deel van jouw persoonsgegevens. Bij de Customer Support (zie de contactgegevens onder “Contact”) kun je opvragen welke overige gegevens er van jou zijn geregistreerd.  

2. Recht op rectificatie 

Ook kun je bij Customer Support een verzoek indienen om je persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en/of op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt. 

3. Recht op bezwaar  

Als je het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om hier bezwaar tegen te maken. Als je bezwaar maakt, wegen wij jouw privacybelangen af tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, worden jouw gegevens niet verder verwerkt. 

4. Recht op beperking van de verwerking 

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, wanneer wij onjuiste persoonsgegevens gebruiken, wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruiken, wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking. Dit recht betekent dat wij, met uitzondering van opslag ervan, jouw gegevens slechts mogen verwerken, in geval van jouw toestemming, ter onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van rechten van anderen of gewichtige redenen van algemeen belang. 

5. Recht om vergeten te worden (recht op vergetelheid) 

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in geval jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn, jij je toestemming hebt ingetrokken, je bewaar hebt gemaakt tegen de verwerking, de verwerking onrechtmatig is of wanneer de wettelijke bewaartermijn verlopen is. Als jij dit verzoek indient, verwijderen wij alle gegevens die herleidbaar zijn naar jou, behalve wanneer één van de uitzonderingen van toepassing is. 

6. Recht op dataportabiliteit 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen of te laten overdragen aan een derde organisatie. Dit recht is van toepassing op digitale persoonsgegevens, die wij verwerken op grond van jouw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. 

7. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering 

Je wordt niet onderworpen aan geheel automatische besluitvorming wanneer hier persoonlijke rechtsgevolgen aan verbonden zijn, tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

Wil je gebruikmaken van je recht? Stuur dan een e-mail met als onderwerp Privacy naar support@turnn.nl

 

7. Wijzigingen en klachten

Wijzigingen in dit Privacy Statement 

TURNN behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Bij een wijziging brengen wij je hiervan tijdig op de hoogte via e-mail. Deze is dan ook te vinden op onze website. Ook geven wij hierbij aan per wanneer deze wijziging van kracht is. Dit Privacy Statement is van toepassing op de gegevens die wij tijdens de geldigheid van dit Statement ontvangen/verzamelen. Een wijziging van dit Statement zal nooit jouw rechten over deze gegevens, ontleend uit een eerder geldend Privacy Statement, ontkrachten. Mocht dit onoverkomelijk blijken (bijvoorbeeld door een wijziging in de wetgeving), dan zullen wij dat nadrukkelijk aan je melden. 

Klachten 

Je hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit lossen wij echter het liefst zelf met je op. Als je een klacht hebt of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je contact opnemen met onze Customer Support of via support@turnn.nl.  

Contact 

E-mail: support@turnn.nl (vermeld altijd ‘Privacy’ in het onderwerp) 

Telefoon:   +31 (0)85 018 65 90 

 Correspondentie    TURNN B.V.  

T.a.v. Customer Support / Privacy 

Postbus 7095 

3430 JB Nieuwegein