Gebruikersvoorwaarden

Laatste update oktober 2020

1         Algemeen

  1. TURNN is een dienst van TURNN B.V. (hierna te noemen “TURNN”, “wij”). TURNN is geen vervoerder, maar een platform waar je je reis plant, bestelt en betaalt binnen Nederland (“Platform”). Hiervoor maak je gebruik van de TURNN app, die je kunt installeren op je (onder artikel 5.1 beschreven) Device (“Turnn app”). Ons Platform  faciliteert diverse mobiliteitsdiensten die uitgevoerd worden door diverse aanbieders (“TURNN dienst” of “TURNN diensten”). Elke aanbieder van mobiliteitsdiensten (“Mobiliteitsdienstverlener”) heeft zijn eigen voorwaarden. Bij het gebruik van een mobiliteitsdienst (“Dienst”) gelden de voorwaarden van die betreffende Mobiliteitsdienstverlener.
  2. Ons kantoor is gevestigd aan Iepenhoeve 11, 3438 MR in Nieuwegein en TURNN B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78111072.
  3. Als je gebruik maakt van de (betaalde) TURNN diensten, dan ga je een overeenkomst met TURNN aan.
  4. Om gebruik te kunnen maken van een TURNN dienst, moet je in Nederland, België of Duitsland wonen.
  5. Deze gebruikersvoorwaarden (“TURNN Gebruikersvoorwaarden”) zijn van toepassing tussen TURNN en elke natuurlijk persoon die op enig moment één of meerdere TURNN diensten gebruikt, zoals deze nader zijn omschreven in artikel 5 van de TURNN Gebruiksvoorwaarden. Specifieke voorwaarden die gelden voor actuele acties kun je vinden op www.turnn.nl.

2         Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

  1. Met je persoonlijke inloggegevens kun je inloggen op de TURNN app. Hierna kun je naar eigen keuze gebruik maken van de aangeboden TURNN diensten. Wanneer hier kosten aan zijn verbonden, worden deze vooraf duidelijk vermeld.
  2. Je bent te allen tijde verplicht om je persoonlijke inloggegevens geheim te houden en bent daarvoor zelf verantwoordelijk. TURNN wijst in dat kader iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.
  3. Bij het gebruik van de TURNN app en het aangaan van TURNN diensten ben je jegens TURNN verplicht om bij registratie de juiste en volledige persoonsgegevens van jezelf te verstrekken. Je bent daarvoor zelf verantwoordelijk.. Je kan wijzigingen in deze gegevens doorvoeren in de app via Instellingen / Accountinformatie.

3         Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

  1. Wij respecteren jouw privacy en wij behandelen verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en conform geldende wet- en regelgeving. De manier waarop we jouw privacy waarborgen bij de uitvoering van de TURNN diensten, is weergegeven in ons privacy statement (“Privacy Statement”).  Het Privacy Statement van TURNN is te vinden op www.turnn.nl . In dit Privacy Statement geven we aan waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken, hoe we deze beveiligen, hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren en welke rechten je hebt om deze gegevens te controleren. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform ons Privacy Statement.
  2. Wij zijn gerechtigd om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor onderzoek en eventueel met derden uit te wisselen. De onderzoeksgegevens zijn dan niet op jou als klant terug te voeren en zijn dan ook niet (meer) aan te merken als persoonsgegevens.

4         Duur van de overeenkomst en opzegging

  1. Je kunt op ieder moment stoppen met het gebruik van de TURNN diensten.
  2. TURNN heeft het recht jouw gebruik van de TURNN diensten met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende gevallen:
   • wanneer je in strijd handelt met de TURNN Gebruikersvoorwaarden;
   • wanneer je in strijd handelt met de voorwaarden van de betreffende Dienstverlener(s) die worden ingezet onder de TURNN diensten;
   • wanneer je fraude pleegt
   • wanneer je anderszins handelt in strijd met de wet, de goede zeden of in strijd met regels of aanwijzingen van de Dienstverlener of de overheid.

5         TURNN app

  1. Om de TURNN app te gebruiken, moet je in het bezit zijn van een smartphone (“Device”), voorzien van minimaal Android versie 5.1 of IOS 11.0, ingebouwde GPS en een mobiele dataverbinding (3G/4G/5G en/of WIFI). De app is niet geschikt voor andere besturingssystemen.
  2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct downloaden, installeren en functioneren van de app. De kosten voor het gebruik van de smartphone zijn voor eigen rekening. TURNN is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten respectievelijk aan het Device of anderszins in verband met het gebruik van de TURNN app.
  3. Je gaat akkoord met het ontvangen en installeren van (automatische) updates van de TURNN app. Wij garanderen niet dat de TURNN app vrij is van fouten, bugs en/of virussen. Ook garanderen wij niet dat de TURNN app wordt aangepast in geval van disfunctioneren en/of bugs. Als er sprake is van disfunctioneren van het Device wordt een installatie of update van de TURNN app of een werking daarvan zonder fouten niet gegarandeerd.
  4. Je gaat ermee akkoord dat het TURNN vrij staat om op elk gewenst moment regulier onderhoud te plegen aan de TURNN app. TURNN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het (verrichten van) onderhoud.
  5. Via de TURNN app kun je een reisadvies opvragen en opslaan. Voor opgeslagen reizen kun je digitaal reisbegeleiding verkrijgen. Om reisbegeleiding via push-berichten te ontvangen, dien je push-berichten in de TURNN app toe te staan.
  6. Voor (digitale) reisbegeleiding maakt TURNN gebruik van bronnen uit het openbaar vervoer. TURNN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bronnen.
  7.  Een uitgevoerde bestelling kun je niet meer via de TURNN app aanpassen of annuleren, dit kan alleen telefonisch via het telefoonnummer dat je in de TURNN app kan terugvinden.
  8. Voor het openbaar vervoer in Nederland kun je via de TURNN app tickets aanschaffen. TURNN werkt hiervoor samen met Tranzer. De algemene voorwaarden van Tranzer zijn onverkort van toepassing op het vervoersticket.
  9. In de TURNN app kun je deelfietsen, deelscooters en deelauto’s reserveren. TURNN werkt hiervoor samen met verschillende Mobiliteitsdienstverleners. De algemene voorwaarden van deze Mobiliteitsdienstverleners zijn onverkort van toepassing op het gebruik van de mobiliteitsdiensten. Lees deze goed en ga hiermee akkoord voordat je een reservering definitief maakt.
  10. Een bestelling kun je in de TURNN app betalen via een van de in de TURNN app aangeboden betaalmethoden (bijvoorbeeld op rekening van je werkgever, met iDEAL, Paypal of creditcard). TURNN werkt hiervoor samen met betaaldienstverleners.
  11. Annuleren; Vooraf bestelde en betaalde OV tickets kunnen niet worden geannuleerd. Op overige vooraf gereserveerde mobiliteitsdiensten zijn de annuleringsvoorwaarden van de betreffende aanbieder van toepassing. Lees deze goed en ga hiermee akkoord voordat je de reservering definitief maakt.
   • Op dit moment kunnen gereserveerde, maar nog niet betaalde  mobiliteitsdiensten uitsluitend telefonisch of per e-mail via onze customer support afdeling geannuleerd worden tot het tijdstip dat in de  annuleringsvoorwaarden van de betreffende Mobiliteitsdienstverlener is vermeld.
   • Het merendeel van de bij ons aangesloten Mobiliteitsdienstverleners werkt op basis van het zogenaamde ‘pay per use’ principe, hetgeen inhoudt dat je alleen betaalt voor daadwerkelijk gebruik. Reserveren vindt plaats kort voor of op het gewenste gebruiksmoment.
  12. Je verleent hierbij toestemming voor het controleren van jouw (persoons)gegevens voor Diensten waarvoor rijbevoegdheidseisen gelden en/of verzekeraars leeftijdseisen stellen.

6         Aansprakelijkheid

  1. In geval van schade die wordt geleden door het gebruik van de TURNN app, kunnen wij slechts aansprakelijk worden gehouden voor gebeurtenissen die aan ons kunnen worden toegerekend. In dit geval vergoeden wij slechts jouw directe schade tot een bedrag van maximaal € 250,- per gebeurtenis met een maximum van € 1.000,- per kalenderjaar, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TURNN of haar leiding-gevende ondergeschikten.
  2. TURNN is nooit aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade en/of kosten die voortvloeit uit of verband houdt met de installatie (downloaden), update, het gebruik en/of het niet kunnen gebruiken van de TURNN app. De TURNN app wordt aan jou ter beschikking gesteld zonder enige vorm van garantie.
  3. TURNN is slechts aansprakelijk voor het verloren gaan, de vernietiging, de wijziging of andere handelingen die vallen onder een ‘datalek’ van jouw gegevens uit de app, wanneer dit plaats heeft kunnen vinden doordat zij toerekenbaar in strijd heeft gehandeld met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2.
  4. Mocht in rechte vast komen te staan dat TURNN geen beroep kan doen op de beperking van aansprakelijkheid, zoals in artikel 6.3 staat beschreven, is de aansprakelijkheid van TURNN, beperkt zoals beschreven in artikel 6.1 van deze TURNN Gebruikersvoorwaarden.
  5. TURNN is geen vervoerder en daarom niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestelde Dienst via de TURNN app, waaronder het vervoer of een reisadvies. TURNN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van directe of indirecte schade die uit de Dienst voortvloeit of daarmee verband houdt. Voor de uitvoering van de Dienst en eventuele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die hieruit voortvloeien is de vervoerder aansprakelijk volgens de toepasselijke algemene voorwaarden van de vervoerder die het vervoer heeft uitgevoerd.
  6. In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming niet aan ons kan worden toegerekend in geval van overmacht, waardoor het nakomen van verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of anderzijds in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd. Onder overmacht vallen wanprestaties van toeleveranciers of derden, stroomstoringen, computervirussen, pandemie of epidemie, maatregelen van de overheid in verband met de voornoemde situaties, stakingen en werkonderbrekingen. Als dergelijke overmachtssituaties optreden waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan worden deze opgeschort. Je hebt in dat geval geen recht op schadevergoeding.
  7. TURNN is niet verantwoordelijk voor (de goede werking van) telecommunicatieverbindingen – waaronder mede begrepen telecommunicatieverbindingen van, of met, onze klanten respectievelijk gebruikers van de TURNN app waaronder de infrastructuur van de klant, gebruiker van de TURNN app of die van een derde partij waarvan de klant of de gebruiker van de TURNN app een clouddienst afneemt – (de goede werking van) het Device van respectievelijk gebruikte software door de klant of gebruiker van de TURNN app, internetverbindingen en aansluiting op het energienetwerk respectievelijk overige aansluitingen die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de TURNN app.
  8. Indien als gevolg van 1 gebeurtenis meerdere klanten een vordering bij ons indienen en de gezamenlijke vordering de in artikel 6.1 per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaat, dan zijn wij slechts verplicht vorderingen naar evenredigheid van de omvang te voldoen.
  9. Alle schadeclaims die tegen ons ontstaan vanuit een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, dan wel als gevolg van een onrechtmatige daad, of op een andere grond, moeten schriftelijk bij ons worden gemeld. Deze schadeclaims vervallen zodra een periode van 1 jaar is verstreken na de dag waarop je bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die schade. Schade die buiten deze termijn wordt gemeld, wordt niet vergoed.
  10. Wij hebben het recht uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en/of rechten over te dragen door middel van schuldoverneming, cessie of contractoverneming. Hiervan doen wij direct schriftelijk melding aan jou. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
  11. Je hebt niet het recht om nakoming van enige uit deze TURNN Gebruikersvoorwaarden of de overeenkomst met TURNN voortvloeiende verbintenis op te schorten, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
  12. TURNN noch de leverancier van de app is aansprakelijk voor beschadiging van jouw smartphone.
  13. TURNN is niet aansprakelijk wanneer je door een storing, zoals een ICT-storing, je reis niet kan plannen en/of bestellen.

7         Intellectueel eigendom

  1.  Je erkent dat op alle aan jou beschikbaar gestelde TURNN diensten intellectuele eigendomsrechten rusten die uitsluitend aan ons of onze licentiegevers toebehoren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle auteurs-, octrooi-, merkrechten en handelsnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst.
  2. Wij verlenen je een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om deze diensten te gebruiken in overeenstemming met deze TURNN Gebruikersvoorwaarden en gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om deze licentie op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te beëindigen.
  3. Het is je niet toegestaan enigerlei aanduiding van een intellectueel eigendomsrecht van ons en/of een derde op de producten en/of in relatie tot de diensten te wijzigen of te verwijderen.

8         Toepasselijk recht en geldigheid TURNN Gebruikersvoorwaarden (geregistreerde gebruikers)

  1. Deze TURNN Gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling van deze Gebruikersvoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst leidend.
  2. Deze TURNN Gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde door ons eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen worden tijdig aan jou gecommuniceerd. Ze gaan standaard een maand na communicatie hierover in, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wanneer je de wijzigingen niet wenst te accepteren, dan kun je jouw account laten beëindigen. De meest actuele versie van de TURNN Gebruikersvoorwaarden vind je op de website www.turnn.nl en in de TURNN app.
  3. Voor de diverse aangesloten diensten gelden aparte voorwaarden. Deze kan je vinden op de website van de betreffende dienstverlener. Door het accepteren van de TURNN Gebruikersvoorwaarden, accepteer je ook de voorwaarden van de aanbieder van de door jou gekozen dienst(en).
  4. Op de overeenkomst en deze TURNN Gebruikersvoorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

9         Correspondentie, klachten en geschillen

  1. Wij zijn te bereiken via:
   • E-mail:        support@turnn.nl
   • Telefoon:     +31 (0)85 018 65 90
   • Post:           Postbus 7095, 3430 JB Nieuwegein
  2. Wij communiceren voornamelijk via e-mail en via de TURNN app. Het in jouw profiel opgenomen e-mailadres zien wij als het juiste en actuele e-mailadres. Dit e-mailadres is tevens je gebruikersnaam waarmee je inlogt op de app. Je kunt je profiel terugvinden in je TURNN app. Wij gaan er dan ook vanuit, dat wanneer wij een bericht hebben gestuurd naar dit e-mailadres, dit bericht jou heeft bereikt. Je kunt geen beroep doen op het niet ontvangen van berichten omdat het e-mailadres niet (meer) klopt, de ontvangst van of jouw reactie op respectievelijk gebruik van phishing mails waarin wederrechtelijk de naam of afbeeldingen van TURNN dan wel de TURNN app zijn vermeld of de schijn wordt gewekt dat namens TURNN een dienst wordt aangeboden, omdat berichten in een spamfilter achterblijven of wegens (technische) problemen bij jouzelf en/of jouw provider.
  3. Klachten kun je (bij voorkeur via de TURNN app) melden aan onze Customer Support via mail support@turnn.nl. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst behandeld.
  4. Mocht een conflict zich voordoen tussen jou en TURNN, dan zullen wij dit proberen op te lossen door middel van mediation. Als we er niet uitkomen, dan is uitsluitend een rechter van de rechtbank te Rotterdam bevoegd tot een uitspraak te komen.