Gebruikersvoorwaarden

Laatste update december 2021

Turnn Gebruikersvoorwaarden | Laatste update: 3 december 2021

1 Algemeen

1.1 Turnn is een dienst van Turnn B.V. (hierna te noemen “Turnn”, “wij”). Turnn is geen vervoerder, maar een platform waar je jouw reis plant, bestelt en betaalt binnen en vanuit Nederland (“Platform”). Hiervoor maak je gebruik van de Turnn app, die je kan installeren op jouw (onder artikel 5.2 beschreven) smartphone (“Turnn app”). Ons Platform faciliteert diverse mobiliteitsdiensten die uitgevoerd c.q. geleverd worden door diverse aanbieders (“Turnn dienst” of “Turnn diensten”). Elke aanbieder van mobiliteitsdiensten (“Mobiliteitsdienstverlener”) heeft zijn eigen gebruikersvoorwaarden. Bij het gebruik van een mobiliteitsdienst (“Dienst”) gelden de gebruikersvoorwaarden van die betreffende Mobiliteitsdienstverlener.

1.2 Ons kantoor is gevestigd aan Iepenhoeve 7 B, 3438 MR in Nieuwegein en Turnn B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78111072.

1.3 Als je gebruik maakt van de (betaalde) Turnn diensten, dan ga je een overeenkomst met Turnn aan.

1.4 Om gebruik te kunnen maken van Turnn diensten dien je een woon- en/of werkadres in Nederland te hebben.

1.5 Deze gebruikersvoorwaarden (“Turnn Gebruikersvoorwaarden”) zijn van toepassing tussen Turnn en elke natuurlijk persoon die op enig moment één of meerdere Turnn diensten gebruikt zoals nader omschreven in artikel 5. Specifieke voorwaarden die gelden voor actuele acties kun je vinden op www.Turnn.nl.

2 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

2.1 Met jouw persoonlijke inloggegevens kun je inloggen op de Turnn app. Hierna kun je naar eigen keuze gebruik maken van de aangeboden Turnn diensten. Wanneer hier kosten aan zijn verbonden, worden deze vooraf duidelijk vermeld.

2.2 Je bent te allen tijde verplicht om jouw persoonlijke inloggegevens geheim te houden en bent daarvoor zelf verantwoordelijk. Turnn wijst in dat kader iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.

2.3 Bij het gebruik van de Turnn app en de in de app aangeboden mobiliteitsdiensten ben je jegens Turnn verplicht om bij registratie de juiste en volledige persoonsgegevens van jezelf te verstrekken. Je bent daarvoor zelf verantwoordelijk. Je kan wijzigingen in deze gegevens doorvoeren in de app via account/profiel bewerken.

3 Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

3.1 Wij respecteren jouw privacy en wij behandelen verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en conform geldende wet- en regelgeving. De manier waarop wij jouw privacy waarborgen bij de uitvoering van de Turnn diensten, is weergegeven in ons privacy statement (“Privacy Statement”). Het Privacy Statement van Turnn is te vinden op www.turnn.nl en in de app onder account/overeenkomsten. In dit Privacy Statement geven wij aan waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken, hoe wij deze beveiligen, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en welke rechten je hebt om deze gegevens te controleren. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform ons Privacy Statement.

3.2 Wij zijn gerechtigd om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor onderzoek en eventueel met derden uit te wisselen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. De onderzoeksgegevens zijn dan niet op jou als klant terug te voeren en zijn dan ook niet (meer) aan te merken als persoonsgegevens.

4 Duur van de overeenkomst en opzegging

4.1 Je kan op ieder moment stoppen met het gebruik van de Turnn diensten.

4.2 Turnn heeft het recht jouw gebruik van de Turnn diensten met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende gevallen:
– wanneer je in strijd handelt met de Turnn Gebruikersvoorwaarden;
– wanneer je in strijd handelt met de algemene of gebruikersvoorwaarden van de in de app aangeboden vervoersdiensten van Mobiliteitsdienstverlener(s);
– wanneer je fraude pleegt;
– wanneer je anderszins handelt in strijd met de wet, de goede zeden of in strijd met regels of aanwijzingen van Mobiliteitsdienstverleners, de overheid of Turnn.

5 Voorwaarden gebruik Turnn app

5.1 Om de Turnn app te kunnen gebruiken heb je een bedrijfscode nodig die gekoppeld is aan het account van je werkgever.

5.2 Je dient in het bezit te zijn van een smartphone, voorzien van minimaal Android versie 7.1 of iOS 13.0, ingebouwde GPS en een mobiele dataverbinding (3G/4G/5G en/of WIFI). De app is niet geschikt voor andere besturingssystemen.

5.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct downloaden van de Turnn app uit de Google Play store of de Apple App Store alsmede het installeren en functioneren van de app.
5.4 De kosten voor het gebruik van de smartphone zijn voor eigen rekening. Turnn is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten respectievelijk aan de smartphone of anderszins in verband met het gebruik van de Turnn app.

5.5 Je gaat akkoord met het ontvangen en installeren van (automatische) updates van de Turnn app. Wij garanderen niet dat de Turnn app vrij is van fouten, bugs en/of virussen. Ook garanderen wij niet dat de Turnn app wordt aangepast in geval van disfunctioneren en/of bugs. Als er sprake is van disfunctioneren van de smartphone wordt een installatie of update van de Turnn app of een werking daarvan zonder fouten niet gegarandeerd.

5.6 Je gaat ermee akkoord dat het Turnn vrij staat om op elk gewenst moment regulier onderhoud te plegen aan de Turnn app. Turnn is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het (verrichten van) onderhoud.

5.7 Via de Turnn app kun je een reisadvies opvragen en opslaan. Voor opgeslagen reizen kun je digitaal reisbegeleiding verkrijgen. Om reisbegeleiding via push-berichten te ontvangen, dien je push-berichten in de Turnn app toe te staan.

5.8 Voor (digitale) reisbegeleiding maakt Turnn gebruik van databronnen uit het openbaar vervoer. Turnn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bronnen.

5.9 Je verleent hierbij toestemming voor het controleren van jouw (persoons)gegevens voor Diensten waarvoor rijbevoegdheidseisen gelden en/of verzekeraars leeftijdseisen stellen.

6 Reizen met de Turnn app; reserveren (bestellen), betalen en annuleren

6.1 Voor het openbaar vervoer in Nederland en voor een aantal openbaar vervoer (OV) aanbieders in Europa kun je via de Turnn app vooraf vervoerstickets aanschaffen. De algemene vervoersvoorwaarden van de betreffende OV Mobiliteitsdienstverlener zijn onverkort van toepassing op het vervoersticket.

6.2 In de Turnn app kun je diverse vervoersmiddelen zoals fietsen, e-bikes, e-scooters en auto’s reserveren. Turnn werkt hiervoor samen met verschillende Mobiliteitsdienstverleners. De meeste van de bij ons aangesloten Mobiliteitsdienstverleners werken op basis van het zogenaamde ‘pay per use’ principe. Dit betekent dat je alleen betaalt voor de periode dat je daadwerkelijk gebruik hebt gemaakt van de Dienst. Je kan deze mobiliteitsdiensten slechts kort voor of op het gewenste gebruiksmoment boeken. De gebruikersvoorwaarden van deze Mobiliteitsdienstverleners zijn onverkort van toepassing op het gebruik van de Diensten. Lees deze vooraf goed en ga hiermee akkoord voordat je een reservering definitief maakt.

6.3 Een (vervoers)ticket of Dienst die vooraf kan worden gereserveerd kan je in de Turnn app betalen via een van de in de Turnn app aangeboden betaalmethoden (bijvoorbeeld op rekening van jouw werkgever, met iDEAL of creditcard). Turnn werkt hiervoor samen met een Payment Service Provider (ook wel PSP of betaaldienstverlener genoemd) die online betalen voor Turnn regelt.

6.4 Annuleren: vooraf bestelde OV tickets kunnen tot 20 minuten voor tijdstip gebruik worden geannuleerd met uitzondering van tickets voor treinen met gereserveerde zitplaatsen. Hieraan kunnen annuleringskosten verbonden zijn. Op overige vooraf gereserveerde mobiliteitsdiensten zijn de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in de gebruikersvoorwaarden van de betreffende aanbieder van toepassing. Lees deze goed en ga hiermee akkoord voordat je de reservering definitief maakt.

7 Aansprakelijkheid

7.1 In geval van schade die wordt geleden door het gebruik van de Turnn app, kunnen wij slechts aansprakelijk worden gehouden voor gebeurtenissen die aan ons kunnen worden toegerekend. In dit geval vergoeden wij slechts jouw directe schade tot een bedrag van maximaal € 250,00 per gebeurtenis en maximaal € 1.000,00 per kalenderjaar, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Turnn of haar leidinggevende ondergeschikten.

7.2 Turnn is nooit aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade en/of kosten als gevolg van of verband houdend met de installatie (downloaden), update, het gebruik en/of het niet kunnen gebruiken van de Turnn app. De Turnn app wordt aan jou ter beschikking gesteld zonder enige vorm van garantie.

7.3 Turnn is slechts aansprakelijk voor het verloren gaan, de vernietiging, de wijziging of andere handelingen die vallen onder een ‘datalek’ van jouw gegevens uit de app, wanneer dit plaats heeft kunnen vinden doordat Turnn toerekenbaar in strijd heeft gehandeld met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2.

7.4 Mocht in rechte vast komen te staan dat Turnn geen beroep kan doen op de beperking van aansprakelijkheid, zoals in artikel 7.3 staat beschreven, is de aansprakelijkheid van Turnn, beperkt zoals beschreven in artikel 7.1 van deze Turnn Gebruikersvoorwaarden.

7.5 Turnn is geen vervoerder en daarom niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestelde Dienst via de Turnn app, waaronder het vervoer of een reisadvies. Turnn aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van directe of indirecte schade die uit de Dienst voortvloeit of daarmee verband houdt. Voor de uitvoering van de Dienst en eventuele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die hieruit voortvloeien is de vervoerder aansprakelijk volgens de toepasselijke algemene voorwaarden van de vervoerder die het vervoer heeft uitgevoerd.

7.6 In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming niet aan ons kan worden toegerekend in geval van overmacht, waardoor het nakomen van verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of anderzijds in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd. Onder overmacht vallen wanprestaties van toeleveranciers of derden, stroomstoringen, computervirussen, pandemie of epidemie, maatregelen van de overheid in verband met de voornoemde situaties, stakingen en werkonderbrekingen.
Als dergelijke overmachtssituaties optreden waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan worden deze opgeschort. Je hebt in dat geval geen recht op schadevergoeding.

7.7 Turnn is niet verantwoordelijk voor de goede werking van hierna genoemde zaken die nodig zijn voor toegang tot en het gebruik van de Turnn app; telecommunicatieverbindingen van, of met, Turnn klanten en/of Turnn app gebruikers, smartphones, gebruikte software, internetverbindingen, aansluiting op het energienetwerk en overige aansluitingen.

7.8 Indien als gevolg van één (1) gebeurtenis meerdere klanten een vordering bij ons indienen en de gezamenlijke vordering de in artikel 7.1 per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaat, dan zijn wij slechts verplicht vorderingen naar evenredigheid van de omvang te voldoen.

7.9 Alle schadeclaims die tegen ons ontstaan vanuit een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, dan wel als gevolg van een onrechtmatige daad, of op een andere grond, moeten schriftelijk bij ons worden gemeld. Deze schadeclaims vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop je bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die schade. Schade die buiten deze termijn wordt gemeld, wordt niet vergoed.

7.10 Wij hebben het recht uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en/of rechten over te dragen door middel van schuldoverneming, cessie of contractoverneming. Hiervan doen wij direct schriftelijk melding aan jou. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

7.11 Je hebt niet het recht om nakoming van enige uit deze Turnn Gebruikersvoorwaarden of de overeenkomst met Turnn voortvloeiende verbintenis op te schorten, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

7.12 Turnn noch de leverancier van de app is aansprakelijk voor beschadiging van jouw smartphone.

7.13 Turnn is niet aansprakelijk wanneer je door een storing, zoals een ICT-storing, jouw reis niet kan plannen en/of bestellen.

8 Intellectueel eigendom

8.1 Je erkent dat op alle aan jou beschikbaar gestelde Turnn diensten intellectuele eigendomsrechten rusten die uitsluitend aan ons of onze licentiegevers toebehoren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle auteurs-, octrooi-, merkrechten en handelsnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

8.2 Wij verlenen je een beperkt, niet exclusief en niet overdraagbaar recht om deze diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Turnn Gebruikersvoorwaarden en gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om deze licentie op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te beëindigen.

8.3 Het is je niet toegestaan enigerlei aanduiding van een intellectueel eigendomsrecht van ons en/of een derde op de producten en/of in relatie tot de diensten te wijzigen of te verwijderen.

9 Toepasselijk recht en geldigheid Turnn Gebruikersvoorwaarden (geregistreerde gebruikers)

9.1 Deze Turnn Gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling van deze Gebruikersvoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst leidend.

9.2 Deze Turnn Gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde door ons eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen worden tijdig aan jou gecommuniceerd. Ze gaan standaard een maand na communicatie hierover in, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wanneer je de wijzigingen niet wenst te accepteren, dan kun je jouw account laten beëindigen. De meest actuele versie van de Turnn Gebruikersvoorwaarden vind je op de website www.Turnn.nl en in de Turnn app.

9.3 Voor de diverse aangesloten diensten gelden aparte voorwaarden. Deze kan je vinden op de website van de betreffende Mobiliteitsdienstverlener en in de Turnn app als je een Dienst gaat boeken. Door het accepteren van de Turnn Gebruikersvoorwaarden, accepteer je ook de voorwaarden van de aanbieder van de door jou gekozen Dienst(en).

9.4 Op de overeenkomst en deze Turnn Gebruikersvoorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

10 Correspondentie, klachten en geschillen

10.1 Wij zijn te bereiken via:
Turnn app: account/customer Support
E-mail: support@turnn.nl
Post: Turnn B.V. Postbus 7095, 3430 JB Nieuwegein

10.2 Wij communiceren voornamelijk via de Turnn app en per e-mail. Het in jouw profiel opgenomen e-mailadres beschouwen wij als het juiste en actuele e-mailadres. Dit e-mailadres is tevens de gebruikersnaam waarmee je inlogt op de app. Je kan jouw profiel terugvinden in de Turnn app onder account. Wij gaan er vanuit, dat wanneer wij een bericht hebben gestuurd naar dit e-mailadres, dit bericht jou heeft bereikt. Je kan geen beroep doen op het niet ontvangen van berichten omdat het e-mailadres niet (meer) klopt, de ontvangst van of jouw reactie op respectievelijk gebruik van ‘phishing mails’ waarin wederrechtelijk de naam of afbeeldingen van Turnn dan wel de Turnn app zijn vermeld of de schijn wordt gewekt dat namens Turnn een Dienst wordt aangeboden, omdat berichten in een spamfilter achterblijven of wegens (technische) problemen bij jouzelf en/of jouw provider.

10.3 Vragen, klachten, meldingen van phishing en dergelijke kun je via de Turnn app doorgeven aan onze Customer Support via Account/Customer Support. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst behandeld.

10.4 Mocht een conflict zich voordoen tussen jou en Turnn, dan zullen wij dit proberen op te lossen door middel van mediation.
Als wij er samen niet uitkomen, dan is uitsluitend een rechter van de rechtbank te Rotterdam bevoegd tot een uitspraak te komen.